Regulamin wręczania Honorowego Medalu
im. ks. Jana Kleina

             § 1. Szubińskie Towarzystwo Kulturalne w Szubinie kontynuuje tradycję wręczania Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina

§ 2. Medal Honorowy im. ks. Jana Kleina przyznawany jest raz w roku jednej, wyjątkowo dwóm lub trzem nagrodzonym. Wraz z medalem nagrodzony otrzymuje dyplom według przyjętego wzoru.

§ 3. Medal przyznaje się za całokształt działalności, wyjątkowo za jednorazowe osiągnięcie, w dziedzinie:

 • twórczości kulturalnej,
 • kultywowania tradycji regionalnych,
 • publikacji związanych z regionem,
 • wyróżniającej się działalności organizacyjnej i upowszechnieniowej w zakresie kultury,
 • znaczącego dotowania kultury na terenie gminy Szubin.

§ 4. Honorowy Medal przyznaje Kapituła w skład której wchodzą:

 • Prezes Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego,
 • V-ce Prezesi Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego,
 • Sekretarz Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego,
 • Dwóch Członków Zarządu Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SZTK,
 • Ksiądz Dziekan lub jego przedstawiciel,
 • Burmistrz Gminy i Miasta Szubin lub jego przedstawiciel,
 • Osoba uhonorowana medalem w roku poprzednim.

§ 5. Kandydatów do odznaczenia Honorowym Medalem może zgłosić Zarząd Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie, a także zainteresowana tym wyróżnieniem instytucja, organizacja, stowarzyszenie lub co najmniej dziesięcioosobowa grupa mieszkańców Gminy i Miasta Szubin.

§ 6. W przypadku gdy kandydatem do Honorowego Medalu jest członek Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie nie może on brać udziału w posiedzeniu Kapituły.

§ 7. Coroczny termin pisemnego zgłaszania kandydatów wraz z załączeniem umotywowania kandydatury i biogramem kandydata Zarząd ustala na ostatni tydzień miesiąca kwietnia.

§ 8. Wręczenie Honorowego Medalu następuje podczas uroczystości miejsko-gminnego Dnia Działacza Kultury.

Lista Laureatów Honorowego Medalu im. ks. Jana Kleina

2000r.

ks. prałat Jan Kątny – duszpasterz „Solidarności” i wszystkich ruchów niepodległościowych w okresie przed 1989r. Jak np. występów artystów nurtu podziemnego w kościele szubińskim. Jeden z pomysłodawców i patronów budowy pomnika Ofiar Komunistycznych i Hitlerowskich w Szubinie. Związany przez lata z parafią ś. Marcina w Szubinie. Organizator działań społeczno-kulturalnych m.in. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, darczyńca Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.

Zenon Erdmann – Inicjator utworzenia Muzeum Ziemi Szubińskiej, działacz kulturalny, miłośnik filatelistyczny, przewodniczący Koła Miłośników Szubina, członek Zarządu KPTK, autor szeregu publikacji z regionu Szubina i Pałuk i licznych wystaw historycznych pokazujących Szubin i region Pałuk. Współautor pierwszej monografii Szubina. 

Michał Jarocki – Kustosz i właściciel Izby Tradycji 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich z siedzibą w Szubinie.
Ułan, uczestnik kampanii wrześniowej, autor wydawnictw o swoim pułku ułanów. Działacz kulturalny.

2001r.

Wacław Kalinowski – Działacz kultury, dyrektor ogniska muzycznego i założyciel kapeli podwórkowej „Apachy”, propagator folkloru muzycznego na Pałukach.

2002r.

Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy z okazji jubileuszu 40-lecia Towarzystwa. Za promowanie kultury regionalnej, popularyzowaniem wiedzy o regionie, rozwijaniem różnych form twórczości amatorskiej oraz pielęgnowaniem kultury ludowej i folkloru. Działalność wydawniczą.

dr. Elżbieta Szubertowska – Nauczyciel akademicki, drygentka. 
 Za szerzenie kultury muzycznej w środowisku lokalnym, utworzenie oraz prowadzenie przez lata Chóru im. Jana Pawła II oraz dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego „
Tańczące Nutki”.

2003r.

Bronisław Roga – Emerytowany dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie, były wiceprezes Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy, były długoletni prezes Kujawsko- Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie. Za krzewienie życia kulturalnego, a szczególnie za propagowanie czytelnictwa na terenie miasta i gminy i modernizację gmachu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie.

Henryk Wojtas (projektant medalu ks. J. Kleina) – Artysta plastyk, autor licznych prac plastycznych, rzeźb, ex librisów. Nauczyciel, współzałożyciel grupy Plama’s, wiceprezes Kujawsko Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie, działacz ZPAP w Bydgoszczy, Organizator licznych plenerów i wystaw objazdowych po regionie, promujących amatorską twórczość mieszkańców Pałuk ze szczególnym uwzględnieniem Szubina. Współzałożyciel periodyku Szubiński Pelikan. Współtwórca koncepcji flagi Szubina. Wychowawca młodzieży, działacz Solidarności w latach 80-tych. Działacz Akcji Katolickiej.

2004r.

Jadwiga Bołka – Twórczyni ludowa. Wykonuje zdobnictwo i haft z regionu Pałuk. Laureatka licznych nagród, i odznaczeń, nauczycielka rękodzieła ludowego.
Za twórczość ludową, którą zajmuje się od lat dziecięcych, wykonując pisanki białostockie. Po zamieszkaniu na Pałukach w Szubinie, od 1960 roku prowadziła pokazy wykonywania pisanek w okresie przed Świętami Wielkanocy w Szkole Rolniczej w Szubinie. Prowadziła mini kursy haftu pałuckiego od 1972 roku w organizacjach kobiecych takich jak Liga Kobiet na terenie powiatu szubińskiego. W 1985r. Jadwidze Bołce powierzono utworzenie kółka hafciarskiego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szubinie. Zdobytą wiedzę P. Jadwiga przekazywała młodzieży Jadwiga Bołka prowadziła zajęcia z rękodzieła także w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szubińskim Domu Kultury- co czyni do dzisiaj. W 1995 roku Jadwiga Bołka reprezentowała Pałuki podczas „Dni Polskichw Danii. W tym samym roku uczestniczyła w Wystawie Przekrojowej Twórczości Członków Bydgoskiego Towarzystwa Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych w „Wieży Ciśnień” w Bydgoszczy. W 2004 roku brała udział w Ogólnopolskim Konkursie „A to polskie właśnie, podczas którego otrzymała wyróżnienie. W 2004 roku otrzymała również Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Witold Krall – Kronikarz miejscowości Tur, działacz społeczny.
Za wieloletnią, konsekwentną działalność kronikarską obejmującą Tur i szerokie okolice zawierającej nie tylko suchy zapis faktograficzny, ale tez zdjęcia, mapy, artefakty kultury. Za przekazywanie młodym pokoleniom wiedzy o historii lokalnej i rozpalania zamiłowania do pielęgnowania historii rodziny i swojej małej ojczyzny. Za żywy udział w życiu społecznym i kulturalnym swej miejscowości.

2005r.

Marianna Ebert – Działaczka kultury, długoletnia prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Ciężkowie.
Za upowszechnianie szeroko pojętej kultury na wsi na przestrzeni wielu lat, a w szczególności założenie i prowadzenie zespołu dziecięco-młodzieżowego, pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa w ramach Koła Gospodyń Wiejskich i kierowanie nim od 1969 roku oraz twórczość własną w dziedzinie haftu i propagowanie książki i czytelnictwa w sołectwie Ciężkowo.

Benigna Olszewska – Nauczyciel, działaczka ZHP, współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci „Kraina Uśmiechu” w Szubinie. Za upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży; bezinteresowną i systematyczną pracę wychowawczo – opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy „Kraina Uśmiechu”; promowanie regionu poza granicami kraju; kultywowanie pamięci o zasłużonych mieszkańcach ziemi szubińskiej; wieloletnią działalność w propagowaniu wśród młodego pokolenia kultury pałuckiej na koloniach zuchowych, obozach harcerskich i wśród instruktorów harcerskich oraz dawanie lekcji patriotyzmu swą postawą wszystkim, z którymi się kontaktuje.

2006 r.

Jadwiga Wołowicz – Działaczka kultury, długoletnia prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Szaradowie.
Za
wybitne zaangażowanie w pracy społecznej i kulturalnej na rzecz środowiska wiejskiego w Sołectwie Szaradowo, długoletnie prowadzenie Koła Gospodyń Wiejskich w tej wsi, założenie świetlicy wiejskiej, animowanie działań kulturalnych na swoim terenie ze szczególnym uwzględnieniem form kulturalnych dla dzieci, za krzewienie kultury czytelniczej na wsi, ponadto za upowszechnianie oraz kultywowanie sztuki ludowej Pałuk.

Mariusz Zieliński – Założyciel i kierownik teatru amatorskiego „Meandry” działającego od 2000 r. przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Szubinie.
Za wybitne osiągnięcia i wieloletnie zaangażowanie na polu animacji amatorskiego ruchu teatralnego w Szubinie, a w szczególności za utworzenie i prowadzenie amatorskiego teatru młodzieżowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie pod nazwą “Meandry”. Ponadto za propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego przez młodzież, wychowywanie poprzez sztukę, a także inspirowanie młodzieży do własnych poszukiwań artystycznych. Za rozsławianie Miasta i Gminy Szubin dzięki sukcesom stworzonego przez siebie teatru.

2007r.
Kazimiera Łoboda
– Kierownik wiejskiej biblioteki w Chomętowie (gmina Szubin), wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtys kilku kadencji, współzałożycielka Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Chomętowie.

Grzegorz Pleszyński – Artysta plastyk, współzałożyciel grupy plastycznej Plama’s powstałej w 1977 r. w Szubinie, członek ZPAP, Stowarzyszenia „Wieża Ciśnień” w Bydgoszczy, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, były nauczyciel w Zespole Szkół w Szubinie i bydgoskim liceum plastycznym. Organizator i autor warsztatów plastycznych z więźniami, twórca akcji „Antydepresyjna Szkoła”, performer.

2008 r.

Danuta Siewkowska – Działaczka społeczna. Zajmuje się działalnością charytatywną od 1970 r. Była współzałożycielką Oddziału Akcji Katolickiej (pierwotnie koła) powstałego w 1998 r. Jest pomysłodawczynią i założycielką stołówki dla niezamożnych imieniem św. Faustyny funkcjonującej od 2002 r. Od 1999 r. czynnie organizuje, od lat, Dni Kultury Chrześcijańskiej w Szubinie. Udekorowana w marcu 2007 r. Papieskim Medalem Benemerenti za szczególne zasługi dla Kościoła. W maju 2007 r. otrzymała Medal im. Sędziwoja Pałuki Burmistrza i Rady Miejskiej w Szubinie.

Andrzej Klawitter – literat, autor wielu książek, słuchowisk radiowych. W Szubinie mieszkał od 1985 r. W latach 1992–2001 pracował w Szubińskim Domu Kultury, gdzie współredagował, a potem był naczelnym redaktorem pisma „Szubiński Pelikan”, które na trwałe wpisało się w historię Szubina i Pałuk. Po dłuższej przerwie przez kilka kolejnych lat pracował w Tygodniku Powiat Nakielski, następnie na nowo podjął pracę w Szubińskim Domu Kultury, gdzie pracował do emerytury. Jego pasją było pisarstwo. Zadebiutował w 1984 r. słuchowiskami SF w konkursie IV Programu Polskiego Radia, w którym „Operacja” otrzymała I nagrodę, a „Granica” została przez PR zakupiona. Debiut książkowy to powieść political-fiction „N N” (GLOB, Szczecin 1988). Jest autorem, który nie trzyma się jednego gatunku literackiego ani też jednej tematyki. Jego kolejne dokonania poruszają różne sprawy współczesnej polskiej obyczajowości: od romansu poprzez psychologiczne studium nieprawdopodobnej zazdrości małżeńskiej. Redaktor naczelny periodyku Szubiński Pelikan, działacz kultury.

2009r.

Nie przyznano medalu.

2010r.
Stanisław Dalka – kinooperator, następnie kierownik kina „Wolność” w Szubinie. Związany z nim blisko 40 lat. Propagował X Muzę w środowiskach wiejskich, organizując projekcje filmów w świetlicach wiejskich, a czasem pod gołym niebem. Jako technik elektryk wnosił swój ważny wkład w organizację świąt ludowych i religijnych uroczystości w czasach, gdy groziły za to szykany.

Kazimiera Szlauderbach – przewodnicząca Gminnego Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w latach 1954-2004, sołtys sołectwa Tur przez dwie kadencje. W latach siedemdziesiątych radna Rady Miejskiej w Szubinie przez trzy kadencje, ławnik Sądu Rejonowego w Szubinie, członkini Rady Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szubinie. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Działaczka społeczna, animatorka kultury związana ze środowiskiem sołectwa Tur.

Piotr S. Adamczewski – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie, historyk, regionalista, autor opracowań popularnonaukowych i historycznych o Rynarzewie i ziemi szubińskiej, autor 60 biogramów powstańców wielkopolskich 1918-1919, działacz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, członek Zarządu Głównego w Poznaniu, wiceprezes i sekretarz Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, prezes koła w Szubinie, działacz strażacki – sekretarz OSP Rynarzewo, wiceprezes Oddziału MG ZOSP RP w Szubinie, członek Prezydium ZOP ZOSP RP w Nakle nad Notecią, członek Komisji ds. Młodzieży ZOW ZOSP RP w Toruniu, członek Komisji Historycznej i Komisji ds. Młodzieży przy

2011r. 
Kazimierz Mendyk – Działacz społeczny 
za dokonania w dziele upowszechniania życia kulturalnego i społecznego w Mieście i Gminie Szubin, a w szczególności za działalność w zarządzie Klubu Seniora oraz w sekcji brydża przy Szubińskim Domu Kultury oraz za wieloletnią działalność społeczną w zarządzie Komitetu Osiedlowego w Szubinie. Ponadto za aktywną działalność w zarządzie Kujawsko – Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego w Szubinie, a następnie Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Mieczysław Boguszyński –  Lekarz, społecznik 
Za wybitne dokonania w dziele budowy i umacniania szpitala szubińskiego w latach 1957 – 1978 , za autorstwo materiałów do książki Duch i Czas wydawanej nakładem Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz za wiele publikacji dotyczących służby zdrowia w regionie bydgoskim, a szczególnie za książkę o historii szpitala szubińskiego. Ponadto za aktywną działalność w szubińskim kole Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

2012r. 
Mariola Polańska Nauczycielka, działaczka społeczna, prezes i sekretarz dwóch organizacji pozarządowych 
za wybitne zasługi dla życia kulturalnego Szubina, a szczególnie za twórczy wkład w działalność Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego oraz Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego, za zaangażowanie w utrwalanie, na kartach wydawnictw regionalnych, pamięci o ludziach i wydarzeniach znaczących dla Ziemi Pałuckiej. Ponadto za publikacje dotyczące Powstania Wielkopolskiego działalność na rzecz ochrony miejsc pamięci, patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży oraz działalność społeczną na rzecz Szubina. Za wieloletnią działalność społeczną w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Szubinie.

2013r.

Jolanta Storzyńska – Nauczycielka , działaczka społeczna 
Za wybitne osiągnięcia i wieloletnie zaangażowanie na polu animacji tańca i pieśni ludowej naszego regionu wśród dzieci młodszych w Szubinie, a w szczególności za utworzenie i wieloletnie prowadzenie dziecięcych zespołów wokalno-tanecznych „ Pałuczaki” i „Pałuczaki-przedszkolaki ” przy Przedszkolu nr 2 w Szubinie. Ponadto za propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego przez dzieci, wychowywanie poprzez sztukę, a także za rozsławianie Miasta i Gminy Szubin.

Zygmunt Maćkowiak – Muzyk, działacz społeczny
Z
a wybitne osiągnięcia i wieloletnie zaangażowanie na polu animacji amatorskiego ruchu muzycznego i śpiewaczego w Szubinie, a w szczególności za walne przyczynienie się do utworzenia Chóru im. Jana Pawła II, pracę sekretarza i opiekę menadżerską w postaci organizacji licznych wyjazdów zagranicznych śpiewaków i pomocy w nagraniu dwóch płyt chóru. Ponadto za kilkuletnią działalność społeczną w Harcerskim Kręgu Seniorów ZHP w Szubinie.

2014r.

Marek Nikodem – Prezes Stowarzyszenia astronomicznego,  pasjonat astronomii i   fotografii 
Za wybitne dokonania w popularyzowaniu astronomii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz liczne działania edukacyjne w tym zakresie. Za nieprzeciętny talent i osiągnięcia w tworzeniu światowej klasy zdjęć Kosmosu, za dokonania organizatorskie, a w szczególności za utworzenie i przewodzenie Pałucko – Pomorskiemu Stowarzyszeniu Astronomiczno – Ekologicznemu, za współtworzenie największego amatorskiego obserwatorium astronomicznego w Niedźwiadach koło Szubina i za rozsławianie swą działalnością Miasta i Gminy Szubin.

2015r.

Piotr Bembenek – Dziennikarz, foto-reporter
Za wieloletnią działalność kulturalną na rzecz miasta i gminy. Dokumentowanie życia kulturalnego i społecznego Szubina, za upamiętnianie na taśmie filmowej wybitnych postaci naszej małej ojczyzny. Ponadto za współtworzenie lokalnego programu telewizji kablowej Szubiński Butik i wkład w wydawanie lokalnego pisma Pelikan i dokumentację zdjęciową do wydawnictw historycznych dot. naszego miasta i regionu.

Wanda Osińska –  Sołtys, działaczka społeczna 
Za kilkudziesięcioletnią pracę na rzecz społeczności sołectwa Szubin Wsi i okolic.
Za walne przyczynienie się do wzbogacenia swojego środowiska w wartości materialne jak wspaniały plac zabaw dla dzieci oraz pożądane przez mieszkańców miejsce kultu w postaci figury Matki Boskiej,
a nade wszystko za utworzenie z grupy mieszkańców sołectwa świadomej swej wartości,
aktywnej społecznie wspólnoty. Za dokonania osobiste jak opieka i wsparcie materialne dla ludzi i zwierząt potrzebujących pomocy. Za sponsoring wydarzeń kulturalnych poza granicami sołectwa.

Irena Hałas – Działaczka  ruchu diabetyków
Za wieloletnią pracę społeczną na rzecz chorych na cukrzycę, za wybitne osiągnięcia organizacyjne w budowie społeczności diabetyków w Szubinie, a szczególnie struktur Koła Diabetyków w naszym mieście. Za pełnienie roli niestrudzonego lidera członków Klubu Diabetyków utworzonego w Szubinie z Pani inicjatywy i dzięki Pani staraniom.
Za szeroką działalność społeczną o charakte
rze profilaktyki prozdrowotnej na rzecz wszystkich mieszkańców naszego miasta

Marlena Posadzy – nauczycielka, działaczka społeczna, animatorka wychowania patriotycznego, prezes koła Akcji Katolickiej w Słupach. 
Za szerzenie patriotyzmu i postaw obywatelskich wśród uczniów, budzenie w nich postaw pro społecznych. Za krzewienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i kultywowaniu tradycji. Za angażowanie się w działalność na rzecz promocji miasta i gminy Szubin poprzez upowszechnianie idei samorządu lokalnego wśród młodzieży. Ponadto za aktywnie pozyskiwanie funduszy z otwartych konkursów na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym. Za osobisty wkład w przygotowywanie i prowadzenie wieczornic patriotycznych adresowanych do ogółu mieszkańców Szubina.

Jan Makowiecki – Rzeźbiarz, działacz społeczny
Za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie rzeźby, laury w konkursach krajowych i regionalnych m.in. wielokrotne nagrody w konkursie rzeźby pałuckiej w międzypowiatowym konkursie sztuki ludowej Pałuk . Za twórczość literacką, ożywiającą tradycję regionu oraz przypominającą piękno języka pałuckiego.
Za działalność w zespole
taneczno-wokalnym Jesienny Kwiat i za wieloletnią, aktywną obecność w życiu kulturalnym Szubina.

2016

Andrzej Wrona – Samorządowiec, działacz społeczny
Burmistrz Gminy i Miasta Szubin. Od 20.11.2002r. Dyrektor Zakład Poprawczy w Szubinie, Przewodniczący Rady Miejskiej 2002r.-2006r. W latach 2010 – 2014r. był wice- przewodniczącym Rady Miejskiej w Szubinie inspektor Kuratorium, Prezes Klubu Miłośników fotografii Flesz. Członek Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za aktywną działalność na polu społecznym i dla dobra samorządu.

2017

ks. Kanonik Leszek Kroll proboszcz parafii Św. Wita w Słupach, działacz społeczny i organizator życia społecznego i kulturalnego w swojej parafii i okolicznych sołectwach. Organizator pomocy powodzianom w czasie „powodzi tysiąclecia” w 1997r. W latach 1999-2002 Budowniczy domu parafialnego w Słupach pełniącego także funkcję świetlicy. Pomysłodawca i współorganizator tzw. Parafiad– festynów kulturalno sportowych na terenie kilku sołectw, animator organizacji religijnych i społecznych jak m.inn. Akcja Katolicka w Słupach, realizator licznych projektów realizowanych z funduszy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, inicjator renowacji kościoła Św. Wita w Słupach. Społecznik i filantrop.

 dr. Mariusz Winiecki – Nauczyciel akademicki, pasjonat historii regionu.
Zasłużył się prowadząc wieloletnią działalność badawczą dotyczącą byłych obozów jenieckich w Szubinie. Konsekwentnie upamiętnianie i upowszechniania tę wiedzę na różne sposoby m.in dzięki założonej i prowadzonej przez niego strony internetowej http://oflag64altburgund.blogspot.com/ promująca m.in. Szubin na całym świecie. Mariusz Winiecki prowadzi także działalność edukacyjną w środowisku lokalnym na temat codziennych aspektów życia w Oflagu 64 oraz w Muzeum Ziemi Pałuckiej na temat ucieczek podejmowanych z obozu w Szubinie. W 2008r. P. Mariusz Winiecki nawiązał kontakt ze Stowarzyszeniem Rodzin Oflagu 64, w tym kilkoma z jeszcze żyjącymi byłymi jeńcami Oflagu 64. To zaowocowało wymianą informacji, studiowaniem literatury, zbieraniem informacji na podstawie pogłębionych wywiadów z byłymi więźniami szubińskiego oflagu. Między innymi dzięki aktywności P. Mariusza Winieckiego doszło do powstania pomnika upamiętniającego żołnierzy amerykańskich, odsłoniętego wiosną 2016r. Mariusz Winiecki ma też pewien wkład w tworzenie wydawanej przez Stowarzyszenie Rodzin Oflagu 64 kwartalnika – ‘Post Oflag 64 Item’. Obecnie P. Mariusz Winiecki wchodzi w skład fundacji mającej na celu budowę muzeum Oflafu 64 w Szubinie.

2018
Jolanta Muzalewska – Nauczyciel działaczka społeczna
 Otrzymała Medal za promowanie kultury muzycznej, założenie i prowadzenie przez kilkanaście lat zespołu muzycznego Ingenium, za wzbogacanie imprez i wydarzeń kulturalnych i patriotycznych w naszym mieście. Drugim laureatem jest P. Kazimierz Baszczyński, który otrzymał to wyróżnienie za działalność w harcerstwie, założenie i prowadzenie kina objazdowego, a w Szubinie kina Pelikan i tym samym popularyzowanie sztuki filmowej i wzbogacanie życia kulturalnego miasta.

Kazimierz Baszczyński – Pasjonat kina, harcerz
Nagrodzony za wybitne dokonania w dziele propagowania kultury filmowej, założenie i prowadzenia kina Pelikan Jedynego, małego kina w regionie. Za prowadzenie objazdowego kina na terenie wsi powiatów Pałuk i Krajny. Za aktywne, ponad trzydziestoletnie członkostwo w Związku Harcerstwa Polskiego jako instruktor i organizowanie czynnego wypoczynku dla młodzieży trudnej w ramach akcji tzw. „ Nieprzetartego Szlaku”

2019
Hanna Zawadzka – Pleszyńska –
Nauczyciel, działacz związkowy,  plastyk 
Prezes Grupy Plastycznej Plama’s działającego w Szubińskim Domu Kultury. Od 1988r. Członkini grupy. Jej aktywność przyczyniła się do ożywienia działalności grupy i galerii Palama’s. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Szubinie,w regionie i na terenie kraju. Hanna Zawadzka -Pleszyńska była w latach 2003 2016. Koordynatorem szkolnych działań artystycznych w ramach „ Tygodnia Kolorów”. Prowadzi zajęcia dla dzieci w Kole Plastycznym przy Szubińskim Domu Kultury i w ramach nauczania indywidualnego. Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 2014 r. prezes Oddziału ZNP
w Szubinie.

2020
 Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie  Za wybitne dokonania w dziele tworzenia i upowszechniania życia kulturalnego i duchowego mieszkańców Szubina, prowadzenie
działalności ewangelizacyjnej w Gminie Szubin, a w szczególnoś
ci za rozpoczęcie i coroczne organizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej prowadzonych od 1999 r. za systematyczne, wieloletnie prowadzenie różnych form pomocy charytatywnej na rzecz mieszkańców miasta i gminy, a szczególnie za utworzenie w 2002 r. Stołówki dla osób ubogich im. Św. Faustyny i prowadzenie jej przez te lata. Ponadto za wsparcie szkół i instytucji kultury w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Za upamiętnianie osób, miejsc i ważnych  wydarzeń w postaci fundowania tablic pamiątkowych i restauracji zniszczonego krzyża na dawnym miejscu pochówku.

Profesor zw. dr hab.  Waldemar Kuligowski

Za wybitne dokonania w dziedzinie etnografii i antropologii kulturowej, a także na polu badań kultury w dobie ponowoczesności. Za liczne publikacje w najbardziej prestiżowych periodykach naukowych i wydanie ważnych naukowo książek w kilku językach. Za prowadzenie kwartalnika„ Czas kultury” jedynego drugoobiegowego czasopisma kulturalno-społecznego ukazującego się nieprzerwanie od 1985r. Za wkład w budowanie świadomości obywatelskiej mieszkańców Szubina dzięki okolicznościowym wykładom w naszym mieście i rozsławianie swą osobą rodzinnego Szubina, o którym nie zapomina.