Statut Towarzystwa Kulturalnego o nazwie:
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne

             § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Szubińskie Towarzystwo Kulturalne zwane w dalszym ciągu Statutu Towarzystwem.

§ 2.1. Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.
2. Terenem działania Towarzystwa jest województwo kujawsko – pomorskie.
3. Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Szubin.

§ 3. Towarzystwo ma prawo powoływania kół na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 4. Towarzystwo ma prawo używania odznaki i pieczęci. Wzór odznaki i pieczęci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 5. Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych związków stowarzyszeń.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

             § 6.1. Celem działania Towarzystwa jest:
1) propagowanie i upowszechnianie kultury
2) propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego Pałuk,
3) propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno – gospodarczego regionu,
4) inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój Gminy i Miasta Szubin,
5) rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii i zaspakajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych obywateli,
6) wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno – kulturalnej.

§ 7.1 Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) skupianie wokół idei Towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji,
2) zbieranie opinii o społecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywanie i rozpowszechnianie,
3) organizowanie konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zagadnieniom społeczno – kulturalnym,
4) organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez społeczno – kulturalnych,
5) organizowanie i prowadzenie zespołów problemowych, klubów oraz kół,
6) popularyzację działalności lokalnych grup artystycznych i innych zespołów kulturalnych a także wspieranie ich przedsięwzięć,
7) prowadzenie własnej działalności wydawniczej i prasowej,
8) inspirowanie i popieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce związanej z realizacją celów Towarzystwa.

 

III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

             § 8.1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP, który ukończył 18 lat i przez złożenie pisemnego oświadczenia zadeklarował przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, stowarzyszenie, instytucja, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje współdziałanie z Towarzystwem w realizacji jego celów oraz materialne wspieranie działalności.
4. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury Gminy
i Miasta Szubin. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Jest on zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 9.1. Nabycie członkostwa Towarzystwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd.

§ 10.1. Ustanie przynależności do Towarzystwa następuje na skutek:
1) wystąpienia,
2) skreślenia z listy,
3) wykluczenia,
4) śmierci albo utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną,
5) rozwiązania albo likwidacji stowarzyszenia, instytucji, przedsiębiorstwa lub innej osoby prawnej.

§ 11. Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, przedsiębiorstwo, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Towarzystwa.

§ 12.1. Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Towarzystwa ze składkami członkowskimi ponad dwa lata.
2. Członkowie wspierający ulegają skreśleniu w razie braku przejawów działalności przez okres co najmniej trzech lat.

§ 13.1. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje, gdy dopuścił się on czynu niezgodnego
z powszechnie przyjmowanymi zasadami współżycia lub działa na szkodę Towarzystwa.
2. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.

§ 14.1. Członek Towarzystwa skreślony z listy członków na podstawie §.11 albo wykluczony
z Towarzystwa na podstawie §.12 może odwołać się od uchwały w tej sprawie.
2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia stosownej uchwały.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa, członek Towarzystwa skreślony z listy członków albo wykluczony z Towarzystwa jest zawieszony w uprawnieniach członka.

§ 15.1 Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa,
2) wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa,
3) przedkładania wniosków w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
4) korzystania z lokali i innych urządzeń Towarzystwa,
5) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
6) uzyskiwania wydawnictw Towarzystwa,
7) noszenia odznaki i znaczka Towarzystwa.

§ 16.1. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) delegowania swoich przedstawicieli na walne zebranie Towarzystwa,
2) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
3) korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa,
4) pomocy merytorycznej i organizacyjno – finansowej w swojej własnej działalności,
5) uzyskiwania wydawnictw Towarzystwa.
6) uprawnienia delegatów członków wspierających są takie same jak uprawnienia członków zwyczajnych, w szczególności mogą oni wybierać i być wybierani do Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

§ 17.1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) realizowania celów statutowych Towarzystwa poprzez aktywny udział w jego pracach oraz troskę o wartości materialne i niematerialne Towarzystwa,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
3) propagowania haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
4) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad etyki w swojej działalności zawodowej i społecznej,
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 18.1. Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) twórczego nawiązywania w swojej działalności do historycznego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolan,
2) wspierania celów statutowych Towarzystwa i propagowania jego dorobku,
3) regularnego wpłacania zadeklarowanych składek członkowskich.

 

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

             § 19.1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Władze Towarzystwa wskazane w ust. 1 pkt 2) i 3) wybierane są przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa


§ 20.1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa stanowi najwyższą władzę Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa:
1) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym,
2) nadaje godność członka honorowego,
3) uchwala program prac Towarzystwa na kolejną kadencję,
4) wysłuchuje sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
5) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwala zmiany w Statucie,
7) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, w tym także odwołania od uchwał w sprawach przyjęcia, skreślenia i wykluczenia z Towarzystwa,
8) ustala wysokość składek członkowskich,
9) podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.

§ 21.1. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa biorą udział członkowie zwyczajni Towarzystwa, członkowie honorowi oraz delegaci członków wspierających.
2. Uprawnienia delegatów członków wspierających są takie same jak jak uprawnienia członków zwyczajnych, w szczególności mogą oni wybierać i być wybierani do Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie zwyczajni, którzy do dnia obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa nie uregulowali zaległych składek członkowskich, nie posiadają prawa udziału w głosowaniach.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa są prawomocne, jeżeli uczestniczy w niej przynajmniej 50% uprawnionych do udziału z głosem decydującym w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 22. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 23. Walne Zebranie Członków Towarzystwa w trybie zwyczajnym zwoływane jest raz na rok, zwłaszcza dla przeprowadzenia działań o charakterze programowym oraz sprawozdawczo – wyborczym.

§ 24.1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa w trybie zwyczajnym i określa jednocześnie ilość i zasady wyboru delegatów przez poszczególnych członków wspierających.
2. Delegaci członków wspierających wybierani są na okres do zwołania następnego Walne Zebranie Członków Towarzystwa w trybie zwyczajnym.

§ 25.1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd w okresach pomiędzy upływem kadencji:
1) z własnej inicjatywy Zarządu,
2) na wniosek Rady Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) na wniosek 30% liczby członków Towarzystwa.
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków Towarzystwa w trybie nadzwyczajnym w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku wymienionego w § 25.
3. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołane w trybie nadzwyczajnym załatwia tylko sprawy, dla których zostało zwołane, chyba, że samo postanowi inaczej.

2. Zarząd Towarzystwa


§ 26.1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, a zarazem naczelną władzą Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
2. Zarząd kieruje bieżącą pracą Towarzystwa zgodnie ze Statutem, programem działania i innymi uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2) uchwalanie planu prac Towarzystwa oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,
3) administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, ustalanie porządku obrad oraz określanie liczby i zasad wyboru delegatów członków wspierających              5)sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, szczegółowego planu pracy oraz budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa,
6)powoływanie i rozwiązywanie kół, klubów, sekcji i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
7)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8)określanie zasad korzystania z niektórych uprawnień członkowskich,

§ 27.1. Zarząd składa się z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza. skarbnika oraz do 3 członków.
2. Osoby pełniące funkcję w Zarządzie wybierane są na pierwszym jego posiedzeniu, które winno być zwołane najpóźniej 14 dni po posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Zarząd może ukonstytuować się w trakcie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 28. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w kwartale.

§ 29. Bieżącą pracą Towarzystwa kieruje Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna


§ 30. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej w Towarzystwie.

§ 31.1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa a także kół, zespołów, klubów i komisji problemowych,
2) kontrola działalności finansowej i gospodarczej co najmniej raz w roku,
3) występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności organizacyjnej Towarzystwa,
4) występowanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w trybie nadzwyczajnym,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 32. Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Towarzystwa, jego władz i komórek organizacyjnych, zwłaszcza zaś posiada prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Towarzystwa a także prawo żądania udzielenia jej wszelkich niezbędnych informacji.

§ 33.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego i sekretarza.

 

4. Postanowienia wspólne


§ 34. W trakcie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna dokonują uzupełnień w swoich składach
w drodze dokooptowania. Uzupełnienia te nie mogą przekroczyć 1/3 składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§ 35. Posiedzenia wszystkich władz Towarzystwa są ważne jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej połowa osób uprawnionych do głosowania na danym posiedzeniu.

§ 36.1. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym. Na drodze głosowania odbywa się także konstytuowanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz kooptacja do tych władz w trakcie trwania kadencji. Z zasady głosowania te są tajne.
3. Władze Towarzystwa mogą uchwalić głosowanie tajne w innych sprawach. Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

V. KOŁA TOWARZYSTWA

             § 37.1. Koło (klub, sekcja) jest dobrowolną formą organizacyjną Towarzystwa, działa w oparciu o jego statut i jest powoływane uchwałą Zarządu Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
2. Do powołania koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków zwyczajnych.
3. Władzami koła jest zebranie członków Koła i Zarząd Koła.
4. Podstawą działalności Koła jest uchwalony przez nie regulamin wewnętrzny i plan pracy.

 

VI. MAJĄTEK TOWARZYSTWA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ

             § 38.1 Majątek Towarzystwa powstaje: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 39. Dochody Towarzystwa przeznaczone są na rozwijanie jego statutowej działalności.

§ 40.1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków o charakterze majątkowym w imieniu Towarzystwa składają działający łącznie Prezes i Skarbnik, względnie osoby przez nie upoważnione w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez Zarząd.
2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków o charakterze niemajątkowym w imieniu Towarzystwa składa Prezes lub członek Zarządu przez niego wskazany.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

             § 41. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 42. W przypadku rozwiązania Towarzystwa Zarząd powoła Komisję Likwidacyjną, której zadaniem będzie rozliczenie i rozdysponowanie majątku Towarzystwa.